ALLMÄNNA VILLKOR

Allmänna villkor för medlemskap Träna Mer Sigtuna AB  

1. Allmänt

1.1 1. Med TRÄNAMER avses i detta avtal Träna Mer Sigtuna AB och med MEDLEM avses den person som undertecknat detta avtal. Utöver dessa allmänna villkor kan också särskilda villkor gälla för viss tjänst eller visst erbjudande.

2. Medlemskap i TRÄNAMER

2.1 Medlemskap kan sökas av person som
– är myndig och inte satt under förvaltarskap, i nu nämnda fall krävs skriftligt samtycke från målsman eller förvaltare
– ej har skulder till TRÄNAMER för tidigare medlemskap
– har ett allmänt hälsotillstånd som enligt bedömning av personal tillåter träning utan uppenbar risk för ohälsa och skador.

2.2 Medlemskap söks personligen i anläggning eller på TRÄNAMER hemsida. medlemsavtalet är personligt och gäller från och med det startdatum som står angivet i medlemsavtalet samt i den omfattning och för den period som medlemmen har bundit sig för (bindningstiden) och som anges i Medlemsavtalet.

2.3 TRÄNAMER erbjuder medlemskap för viss avtalstid efter vilket medlemsavtalet upphör utan uppsägningstid (utan bindningstid), eller för viss av TRÄNAMER:s erbjuden bindningstid efter vilket medlemskapet gäller tills vidare (autogiro medlemskap). Former för medlemskap och avgifter framgår av vid gällande tid beskrivning av utbud, tjänster och tillhörande prislista.

3. Medlemsförmåner

3.1 Medlemskapet ger Medlemmen tillgång till träningsmöjlighet i anläggningen i den omfattning som framgår av medlemsavtalet..

3.2 TRÄNAMER kan inte alltid garantera plats i av medlemmen vald träningsaktivitet som genomförs i grupp, med särskild träningsutrustning eller där deltagarantalet eller tillgången är begränsad av annan anledning.

4. Medlemmens ansvar

4.1 Medlemmen förbinder sig
– att alltid ta med sitt medlemskapsarmband innan träning eller när annan aktivitet påbörjas i lokalen.
– att alltid följa anvisningar som ges av personal gällande anläggningen, träningsmetoder och hantering av träningsutrustning.
– att inte uppträda olämpligt mot eller störande för andra personer som vistas i anläggningen.
– att inte släppa in eller ta med andra personer in i anläggningen.
– att inte låna ut sitt medlemskapsarmband.
– att inte marknadsföra eller sälja egna eller annans varor eller tjänster i lokalen.
– att inte stöka ner (skräp slängs i papperskorgar).
– att inte bruka, nyttja eller medhava doping, narkotika eller andra droger i anläggningen.
-att alltid lyfta tillbaka vikter och utrustning efter användande.
– att låta andra medlemmar använda träningsutrustningen medan man vilar om möjlighet finns.
– inte instruera eller coacha andra medlemmar, endast instruktörer och personliga tränare anställda av TRÄNAMER får instruera i lokalen.

5. Medlemskapsarmbandet

5.1 Medlemskapsarmbandet disponeras av medlemmen personligen. Medlemmen förbinder sig beträffande medlemsarmbandet
– att inte låna ut eller överlåta det till annan person
– att snarast anmäla förlust eller misstanke om förlust.

5.2 Förlorar medlemmen sitt medlemskaps- armband eller om det skadas, så spärras medlemskapsarmbandet och TRÄNAMER utfärdar ett nytt. För utfärdande av nytt medlemskaps-armband debiteras förnyelseavgift enligt vid var tid gällande prislista.

6. Kvarlämnade saker

6.1 TRÄNAMER äger rätten att disponera kvarglömda saker och öppna skåp som inte används av medlem i lokalen.

6.2 Om medlemmen inte avhämtar sina saker inom 7 dagar så har TRÄNAMER rätt att endera kassera sakerna eller, om dessa anses ha ett värde, överlämna sakerna till hittegodsavdelningen hos närmsta polismyndighet.

7. TRÄNAMER:s ansvar

7.1 TRÄNAMER ansvarar inte för hinder i eller begräsning av träningsmöjligheter vilket beror på omständigheter utanför TRÄNAMER:s kontroll och som skäligen inte kunnat förutses, undvikas eller övervinnas.

7.2 TRÄNAMER ansvarar inte för eller ersätter förlust av skada på saker som medlemmen medför in i anläggningen.

8 Förlängning av medlemskapet vid särskilda omständigheter

8.1 Medlem som av särskilda omständigheter som skada, sjukdom eller graviditet inte kan utnyttja sitt medlemskap under en viss tid, kan ansöka om förlängning av medlemskapet den tid som medlemskapet inte utnyttjas. Förlängningen av medlemskap gäller från och med den dagen TRÄNAMER godkänner medlemmens ansökan och medför att en eventuellt bunden period för medlemskapet förlängs med den tid som TRÄNAMER godkänner, medlemskapsarmbandet spärras för tillgång till lokalen och månadsavgifterna debiteras inte (vid autogiro medlemskap) under den tid som medlemskapet ej nyttjas.

9 Avgifter och betalning

9.1 Medlemmen eller annan person eller företaget som i medlemsavtalet påtagit sig betalningsansvar i medlemmens ställe, erlägger engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter enligt vid var tids gällande prislista.

9.2 Medlemmar erlägger månadsavgifter för autogiro medlemskap löpande i förskott. Det ankommer på medlemmen att skriftligen lämna särskilt medgivande till överföring via autogiro. Det går inte att byta betalningsform under bindningstid. Den första och sista överföringen vid autogiro under avtalstiden omfattar i regel månadsavgift för en period som är längre eller kortare än en hel månad.

9.3 TRÄNAMER har rätt att ändra engångsavgifter, månadsavgifter och övriga avgifter. Ändring av månadsavgifter gäller först efter utgången innevarande bindningstid.

9.4 Medlemmen behöver ej erlägga månadsavgifter för tid
– då medlemskapet inte nyttjas enligt punkt 8.1
– då TRÄNAMER har stängt av medlemmen enligt punkt 10.2.

9.5 Har medlemmen valt betalning av medlemskapet genom medgivande av autogiro och tillräckliga medel saknas på konto vid dagen för överföring, skickar TRÄNAMER ut en påminnelsefaktura. Betalas ej påminnelsefakturan inom angiven betalningsfrist skickas skulden till inkasso. TRÄNAMER har rätt att debitera faktureringsavgift och påminnelseavgift.

10 Uppsägning av avtal

10.1 Medlem har rätt att säga upp sitt avtal med en månads uppsägningstid avseende medlemskap utan bindningstid med autogiro som betalningsmetod.

10.2 TRÄNAMER har rätt att stänga av medlemmar för en viss tid eller säga upp medlemsavtalet med omedelbar verkan för det fall medlemmen bryter mot vad medlemmen förbundit sig enligt punkt 4.1 ovan.

Detsamma gäller för det fall medlemmen underlåter att erlägga avgifter eller återkommande erlägger avgifter försent.

10.3 Uppsägning eller avstängning enligt punkt 10.2 begränsar inte TRÄNAMER:s rätt att kräva fullgörelse från medlemmen, eller göra gällande annan påföljd vid avtalsbrott, t.ex. skadestånd.

11. Ändring av de allmänna villkoren

11.1 TRÄNAMER har rätt att ändra dessa allmänna villkor. Vid ändring skall TRÄNAMER anslå de nya villkoren på anslagstavla på anläggningen, eller på annat sätt (t.ex. e-mail) informera medlemmen om ändringen. Ändringen träder i kraft tre månader efter sådan åtgärd.

12 Personuppgifter

12.1 TRÄNAMER behandlar uppgifter om medlemmen för att kunna tillhandahålla och administrera medlemskapet samt för den verksamhet som medlemmen har samtyckt till. Medlemmens uppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen.

13 Autogiromedgivande från medlemmen:

Jag medger att uttag får göras från angivet bankkonto på begäran av betalningsmottagaren TRÄNAMER för överföring till denna via bankens automatiska betalningstjänst, Autogiro. Banken är inte skyldig att pröva behörigheten eller meddela mig i förväg om begärda uttag. Meddelanden om gjorda uttag får jag på kontoutdrag från banken. Medgivande kan på min begäran överflyttas till annat konto i banken eller till konto i annan bank. Uttag från mitt konto sker tidigast på förfallodagen. Finns inte tillräckliga medel på kontot för min betalning innebär det att betalningar inte blir utförd. Om betalningar ändå utförs har banken rätt att ta ut ränta och avgifter enligt bankens vid var tid gällande regler för den skuld som därigenom uppstår.

Jag medger att uttaget får belasta mitt konto i banken enligt bankens regler. Jag accepterar att banken skall godkänna att mitt konto får användas för Autogiro samt att banken och betalningsmottagaren har rätt att i vissa fall avbryta min anslutning till Autogiro.

Bankgirocentralen BGC AB har i uppdrag att sköta Autogirorutinen för banken räkning. Jag medger därför att uppgifter ur bankens register om kontots nummer och adress får samköras med bankgirocentralens uppgifter till ett register. Mitt medgivande gäller tillsvidare. Medgivande upphör senast fem bankdagar efter det att jag skriftligen återkallat det hos betalningsmottagaren eller banken. Jag kan också stoppa ett eller flera uttag genom att på särskild blankett eller via annan rutin som anvisas av banken, underrätta banken senast två dagar före förfallodagen. När jag stoppat ett medgivande via banken innebär detta att inga betalningar som grundas på det stoppade medgivandet blir gjorda förrän jag själv hävt stoppet. Har jag inte hävt ett stop inom två månader upphör mitt medgivande till den betalningsmottagaren att gälla.

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR MEDLEMSKAP TRÄNA MER SIGTUNA AB.
VERSION 1.1.
GÄLLER FRÅN OCH MED 2016-04-01.

Träna Mer Sigtuna AB